Informacje o projekcie:

Klient: ICN Polfa Rzeszów S.A.
Lokalizacja: Rzeszów
Tytuł projektu: System monitoringu mikroklimatu MCM
Rok realizacji: 2008-2010
Sterownik: GE 90-30, GE RX3i (8 sztuk), GE Versa Max
Wizualizacja: System Platform, IAS, InTouch, WIS

Cel i zakres projektu:

Monitorowanie i raportowanie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoryjnych i magazynowych zgodnie z wymaganiami GAMP 5. Walidacja systemu.

ICN Polfa Rzeszów to nowoczesna fabryka leków posiadająca w swojej ofercie ponad 150 rożnego rodzaju preparatów, w których znajdują się leki najnowszej generacji produkowane na rynek polski oraz ponad pięćdziesięciu innych krajów świata. Leki wytwarzane są przy udziale nowoczesnej techniki, zgodnie z wymaganiami GMP (Good Manufacturing Practice).

Funkcje systemu:

  • System monitorowania mikroklimatu MCM umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i nadzór nad wartościami pomiarowymi uzyskanymi z czujników i liczników obiektowych oraz dostarcza dowodów w postaci raportów pomiarowych z kontrolowanych procesów. Kontroluje pozyskane wartości w postaci sygnalizacji alarmów i przekroczeń zarówno na ekranach stacji operatorskich jak i w monitorowanych pomieszczeniach.
  • Wszystkie pozyskane informacje są zarchiwizowane w bazie danych stacji, której zawartość została zabezpieczona przed utratą poprzez stworzony mechanizm backupów.
  • Aplikacja kontroluje pomiary w celu wychwycenia ewentualnych przekroczeń lub awarii oraz powiadomienie operatora i użytkowników o wystąpieniu takiego stanu
  • Oprogramowanie posiada możliwość pracy klientów zdalnych z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej

System wizualizacji MCM (Micro Climate Monitoring) stworzony został w oparciu o pakiet InTouch 10.0 (wizualizacja), IAS - Industrial Application Server (projekt aplikacji), Active Factory (Trendy), Information Server (strona internetowa) oraz IndustrialSQL Server / Historian (archiwizacja danych) firmy Wonderware.

1. Serwer komunikacyjny DASGESRTP, za pomocą protokołu SRTP, opartego o TCP/IP odczytuje i zapisuje rejestry sterowników GE Konfiguracja i diagnostyka serwera dostępna jest w konsoli SMC.
2. W Application Server zdefiniowano obiekty odpowiadające przetwornikom pomiarowym. Logika obiektów realizowana jest przez engine Application Server, który jest także klientem odczytującym bieżące dane pomiarowe z serwera DASGESRTP. Aktualny status engine'a można odczytać w konsoli SMC w dziale Platform Manager. Wartości bieżące poszczególnych pól w obiektach dostępne są w module Object Viewer uruchamianym także z SMC. Dodatkowo Engine jest producentem alarmów bieżących.
3. Usługa Alarm Logger Manager jest konsumentem alarmów i zapisuje informacje o zdarzeniach i alarmach do bazy WWALMDB.
4. Aplikacja wizualizacyjna uruchomiona w programie InTouch, komunikuje się z obiektami Application Servera i wyświetla wartości bieżące pomiarów. Jest także konsumentem alarmów bieżących i prezentuje je w postaci tabeli. Dodatkowo za pomocą kontroli prezentuje tabelarycznie dane historyczne odczytane z bazy WWALMDB.
5. Moduł Historiana (dawniej InSQL) odczytuje wartości bieżące pól w obiektach IAS i loguje je do plików w postaci skompresowanej.
6. Dostęp do danych w Historianie odbywa się za pomocą programów z grupy Active Factory, tj. Trend graficzna prezentacja przebiegów, Query możliwość zadawania zapytań do bazy danych pomiarów w języku SQL.
7. Na serwerze uruchomiona jest usługa Information Server, która umożliwia dostęp do synoptyki i raportów z poziomu przeglądarki Internet Explorer z komputerów w sieci intranet.
8. Za pomocą usługi Reporting Services możliwe jest uruchamianie predifiniowanych raportów z danych zgromadzonych w bazie danych. Są to raporty zmianowe, dobowe, za dowolny okres zawierające podsumowania danych dla wskazanego pomieszczenia.
9. Moduł FactorySuite Gateway, skonfigurowany jest jako server OPC bieżących wartości w obiektach Application Servera.