Informacje o projekcie:

Klient: ICN Polfa Rzeszów S.A.
Lokalizacja: Rzeszów
Tytuł projektu: System monitoringu mikroklimatu
Rok realizacji: 2008
Sterowniki: GeFanuc 90-30
Wizualizacja: InTouch, QuickPanel

Cel i zakres projektu:

System wizualizacji MCM (Micro Climate Monitoring) stworzony został w oparciu o pakiet InTouch 10.0 (wizualizacja), IAS - Industrial Application Server (projekt aplikacji), Active Factory (Trendy), Information Server (strona internetowa) oraz IndustrialSQL Server (historyzacja danych) firmy Wonderware.

1. Serwer komunikacyjny DASGESRTP, za pomocą protokołu SRTP, opartego o TCP/IP odczytuje i zapisuje rejestry sterownika GE Fanuc 90-30. Konfiguracja i diagnostyka serwera dostępna jest w konsoli SMC.

2. W Application Server zdefiniowano obiekty odpowiadające przetwornikom pomiarowym. Logika obiektów realizowana jest przez Engine Application Server, który jest także klientem odczytującym bieżące dane pomiarowe z serwera DASGESRTP. Aktualny status Enginea można odczytać w konsoli SMC w dziale Platform Manager. Wartości bieżące posczególnych pól w obiektach dostępne są w module Object Viewer uruchamianym także z SMC. Dodatkowo Engine jest producentem alarmów bieżących.

3. Usługa Alarm Logger Manager jest konsumentem alarmów i zapisuje informacje o zdarzeniach i alarmach do bazy WWALMDB.

4. Aplikacja wizualizacyjna uruchomiona w programie InTouch, komunikuje się z obiektami Application Servera i wyświetla wartości bieżące pomiarów. Jest także konsumentem alarmów bieżących i prezentuje je w postaci tabeli. Dodatkowo za pomocą kontroli prezentuje tabelarycznie dane historyczne odczytane z bazy WWALMDB

5. Moduł Historiana (dawniej InSQL) odczytuje wartości bieżące pól w obiektach IAS i loguje je do plików w postaci skompresowanej.

6. Dostęp do danych w Historianie odbywa się za pomocą programów z grupy Active Factory, tj.

  • Trend graficzna prezentacja przebiegów
  • Query możliwość zadawania zapytań do bazy danych pomiarów w języku SQL

7. Na serwerze uruchomiona jest usługa Information Server, która umożliwia dostęp do synoptyki i raportów z poziomu przeglądarki Internet Explorer z komputerów w sieci intranet

8. Za pomocą usługi Reporting Services możliwe jest uruchamianie predifiniowanych raportów z danych zgromadzonych w bazie danych. Są to raporty zmianowe, dobowe, za dowolny okres zawierające podsumowania danych dla wskazanego pomieszczenia.

9. Moduł FactorySuite Gateway, skonfigurowany jest jako serwer OPC bieżących wartości w obiektach Application Servera.

Funkcje systemu:

  • System monitorowania mikroklimatu MCM umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i nadzór nad wartościami pomiarowymi uzyskanymi z czujników i liczników obiektowych oraz dostarcza dowodów w postaci raportów pomiarowych z kontrolowanych procesów. Kontroluje pozyskane wartości w postaci sygnalizacji alarmów i przekroczeń zarówno na ekranach stacji operatorskich jak i w monitorowanych pomieszczeniach
  • Wszystkie pozyskane informacje są zarchiwizowane w bazie danych stacji, której zawartość została zabezpieczona przed utratą poprzez stworzony mechanizm backupów
  • Aplikacja kontroluje pomiary w celu wychwycenia ewentualnych przekroczeń lub awarii oraz powiadomienie operatora i użytkowników o wystąpieniu takiego stanu
  • Oprogramowanie posiada możliwość pracy klientów zdanych z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej