Informacje o projekcie:

Klient: Fungis Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wola Makowska k. Skierniewic
Tytuł projektu: Sterowanie produkcją podkladu dla pieczarkarni w 4 komorach
Rok realizacji: 1998
Projekt: ABIS
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt. panel operatorski DPK
Wizualizacja: InTouch 6.0b,2. SQL Manager, System operacyjny Windows NT

Cel i zakres projektu:

Przedmiotem opracowania jest system automatycznego sterowania zespołem czterech boksów przeznaczonych do prowadzenia procesu fermentacji mieszanki stanowiącej podloże do produkcji pieczarek.

Proces jest typu wsadowego i polega na umieszczeniu porcji mieszanki w jednym z boksów i przeprowadzeniu fermentacji z nadmuchem w trzech możliwych wariantach:

 • Nadmuch ciagły ze stabilizacją steżenia tlenu w mieszance (wielkością manipulowaną jest predkość obrotowa wentylatora).
 • Nadmuch okresowy ze stabilizacją minimalnego steżenia tlenu (wielkością manipulowaną jest czas postoju wentylatora po przedmuchu).
 • Nadmuch okresowy o parametrach pracy wentylatora zadanych "na sztywno".

Każda taka operacja (jednorazowe umieszczenie mieszanki w boksie i przeprowadzenie fermentacji) jest szarżą. Cykl produkcyjny składa sie z trzech szarż (trzykrotnej fermentacji tego samego złoża - po zakonczeniu pierwszej szarży złoże jest usuwane z boksu, nastepnie mieszane i umieszczane ponownie w jednym z boksów celem przeprowadzenia drugiej fermentacji. Po jej zakonczeniu przeprowadzana zostaje trzecia fermentacja). Każdy cykl uzyskuje unikalny numer związany z danym wsadem.

Podczas trwania każdej szarży mierzony jest czas jej trwania, rejestrowane jest steżenie tlenu, pięć temperatur w złożu, wilgotność i temperatura powietrza zewnetrznego. Monitorowana jest również praca wentylatora.

Funkcje systemu:

 • sterowanie układem fermentacji podłoża
 • sterowanie nadmuchem
 • sterowanie za pomocą panela operetorskiego
 • archiwizacja pomiarów i alarmów
 • raportowanie m in. z wykorzystaniem MS Excel
 • diagnostyka stanu instalacji i łączy sieciowych
 • rezerwacja łączy sieciowych i stacji operatorskich
 • instrukcja obsługi w trybie "on-line"